Get Adobe Flash player
Home ความเข้าใจเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ความเข้าใจเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ความเข้าใจเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในอดีตที่ผ่านมา มักจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาต่างๆ ซึ่งในบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ จะมีเพียงหนึ่งหรือสองกลุ่มเท่านั้นที่แบกกระเป๋าเดินทางเข้ามาเที่ยวหมู่บ้านด้วยตนเอง กลุ่มนี้มักพักอยู่ในหมู่บ้านสองสามวัน และในระหว่างนั้นพวกเขาจะใช้ชีวิตในหมู่บ้าน ทำงานและพูดคุยกับชาวบ้านการพักอาศัยในหมู่บ้านเปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสองกลุ่มกล่าวคือฝ่ายชาวบ้านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ตามที่ต่างๆ ในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ในขณะที่นักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของหมู่บ้านชาวเขา

ปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวหมู่บ้านมักจะมีขนาดใหญ่ที่เดินทางมากับรถตู้หรือรถบัส พวกเขาจะใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 20 นาที ด้วยการเดินรอบๆ หมู่บ้านชะเง้อมองเข้าไปในบ้านชาวบ้านถ่ายรูป แล้วก็จากไป ไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาเที่ยว ชาวบ้านแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเยี่ยมเยียนในลักษณะนี้ในทางตรงกันข้ามชาวบ้านมักจะรู้สึกว่าเป็นผู้ถูกแสวงหาผลประโยชน์และไม่มีความสุขกับสภาพเช่นนี้พวกเขาได้แต่เพียงมองดูนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านของพวกเขาเท่านั้นจากการที่ทั่วโลกเกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้เกิดมีการพัฒนาลักษณะการท่องเที่ยวแบบใหม่ขึ้นมา นักเดินทางเหล่านี้ชอบที่เข้ามาท่องเที่ยวธรรมชาติและเรียนรู้ กลุ่มเหล่านี้มักสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น พบปะผู้คน สำรวจธรรมชาติและมีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เราเรียกการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชาวเขามีความพยายามที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ดังนั้นการที่ชาวบ้านให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจึงอาจจะเป็นการสร้างแรงเสริมและขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในความมุมานะของพวกเขามากขึ้น เราไม่สามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องได้หากปราศจากการพัฒนาเรื่องความตระหนักระหว่างประชาชนด้วยกันเองหากเราทำงานด้วยหัวใจและความคิดของชาวบ้าน เราควรจะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนพวกเขาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ หากเราไม่เริ่มทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ในวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีอะไรเหลือไว้อีกเลย

ในระหว่างที่เที่ยวหมู่บ้าน คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับชาวเขา สถานการณ์และวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขามากขึ้น และเมื่อคุณกลับบ้านคุณก็สามารถที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับชีวิตของชาวเขาและประสบการณ์ของตัวคุณเองด้วย

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชนท้องถิ่น และไม่ทำให้คนในแหล่งท่องเที่ยวรู้สึกด้อยและถูกปฏิบัติเหมือนเป็นของเล่นเป็นการประชาสัมพันธ์งานทางวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและเสริมศักยภาพให้กับชุมชนในการรักษาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังสร้างการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม

Last Updated (Wednesday, 21 April 2010 09:41)

 
extra medrol 4mg dosepak lidocaine local dose kg james arjuna coumadin cranberry juice st louis paxil lawyers viagra headache nitrofurantoin macrocrystals msm and asthma proscar plus flomax amoxicillin strep throat urology treatment of ic prednisone tenormin contraindication alcohol cost of viagra dog aspirin dose antibiotic generic cephalexin lamictal and weight does effexor xr cause weight gain phentermine adipex diet columbus georgia do you lose weight on accutane aleve vs ibuprofen ampicillin and cloxacillin infusion bioequivalence study get prescription for vicodin hydrocodone indocin yellow stool tramadol dosages amazon thunder acai purim e-cards how fast does meridia work clomid challenge test alert fosamax liquid viagra lilly zyprexa non presciption viagra replacements propecia for less drug phentermine phentermine no prescribtion needed ultram no prescription super ginseng neurontin and alcohol recreational vicodin zofran otd phentermine price contents of valtrex ladies viagra seroquel for anxiety delsyum and benadryl advantages of prednisone over hydrocortisone singulair indications lower respiratory tract inflammation l-arginine hci biaxin dosage no prescription yasmin xanax images children taking seroquel topamax generic compare oxycodone to hydrocodone phenergan dm tadalafil generic mixing cocaine and xanax prevacid special $25.00 rebate offer yello phentermine fast phentermine 30mg how does it work prilosec dosage generic for actos north american ginseng augmentin antibiotic plavix depression amoxicillin dose propecia nizoral xanax g 3719 protonix patent litigation cialis prescription goji acai hoodia success pics m363 hydrocodone im lorazepam with diphenhydramine cheap valium si seroquel and restless leg syndrome sprinkles prevacid seroquel ingredients did remeron help anyones anxiety cheap viagra online at where can i purchase phentermine serevent mmad vigrx plus testimonials tramadol great buy side affect of prednisone accutane birth defects lexapro cause weight gain omeprazole magnesium how to make lidocaine cream hydrocodone online cod utah zyprexa lawyers crestor medicine ginseng product singulair price viagra pay pal viagra pill effexor abuse protonix medicine does soy affect taking synthroid ginseng benefit lorazepam no prescription international valium effects on fetus wellbutrin xl dosage i need to buy vicodin online cost of prozac order soma buy meridia without prescription nexium coupon fosamax problems dosage for l-tryptophan paxil lawyers southern california hoodia risks after tamoxifen prometrium pregnancy neem shampoo lamictal gaba flomax for females valtrex no prescription no script xanax fluoxetine alcohol phentermine over night without prescription manos valium books on valium will 2 hydrocodone get you high bactrim lawsuit xenical before and after pictures feelings on ambien zoloft and oxycodone okay ways to smoke hydrocodone cymbalta and headaches best way to stop hydrocodone azithromycin and nexium how does valium work