Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับชาวเขา

เกี่ยวกับชาวเขา

เกี่ยวกับชาวเขา
ประเทศไทยมีชาวเขาประมาณ 1,000,000 คน อาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านเล็ก ๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันตก ในประเทศไทยมีชาวเขาเผ่าหลัก ๆ อยู่ 9 เผ่า ได้แก่ อาข่า,ล้าฟู, ลีซู, เมี่ยน, ม้ง, กระเหรี่ยง, ลัวะ, ถิ่น, และขมุซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมในประเทศจีนและประเทศพม่า ส่วนมากอพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 150ถึง200ปีที่ผ่านมาชาวเขาส่วนมากหลบหนีภัยเข้ามาอันเนื่องมาจากการสู้รบในประเทศเหล่านั้นและก็ยังมีการอพยพหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งทุกวันนี้

เมื่อมาถึงประเทศไทยชาวเขาเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงโดยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันเหมือนกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยทำมา อย่างไรก็ดีพื้นที่เหล่านี้ได้รวมไปถึงเขตต้นน้ำและเขตป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยซึ่งพวกเขาสามารถที่จะทำกินในพื้นที่ได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น มีการเก็บอาหารและของป่าต่างๆมีกฎข้อห้ามโดยคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ให้มีการตัดไม้เพื่อการซื้อขายแต่สามารถตัดต้นไม้เพื่อเอาไว้ใช้เองได้ ชาวบ้านรู้ว่าควรจะเก็บเกี่ยวอะไรในและในปริมาณเท่าไรเพื่อจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในระยะยาวและเกิดความยั่งยืน ถ้าชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วยพวกเขาสามารถที่จะเข้าไปในป่าและเก็บพืชสมุนไพรเพื่อนำมารักษาโรคได้ ลักษณะบ้านเรือนแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มักสร้างจากไม้ไผ่และต้นไม้จากป่า

 

ชาวเขามีวิธีทำการเกษตรหมุนเวียนแบบดั้งเดิม โดยการปลูกข้าวและข้าวโพดสลับกันไป มีการล่าสัตว์และเก็บของป่าเป็นอาชีพเสริม ในอดีตนิยมทำการปลูกฝิ่นกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ค่อยๆ หมดไปในช่วง 20 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐได้มีการออกนโยบายเพื่อกดดันเรื่องการใช้ที่ดินกับชาวเขาเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันส่งผลให้ชาวเขาต้องจำกัดการใช้ที่ดิน ต้องทำการเกษตรในพื้นที่เดิมซ้ำ ๆ อิทธิพลจากความทันสมัยก้าวหน้าของสังคมยุคใหม่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อวิถีชีวิตชาวเขา ความต้องการใช้เงินตราที่เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืชเพื่อกินโดยมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน มาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย เช่นการปลูกกระหล่ำปลีเป็นต้น ซึ่งพืชเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นเพียงผลสำเร็จเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อรถยนต์ ทีวีและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสมัยใหม่เท่านั้น

พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาและสิ่งท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน คนส่วนมากยังไม่ได้รับสัญชาติไทย การไร้ซึ่งสถานะนี้เองที่เป็นอุปสรรคทำให้พวกเขาได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไม่เท่าเทียมกับคนพื้นราบเช่นการเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน การออกเสียงเลือกตั้ง การขับรถ การออกนอกเขตจังหวัดและการได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรวมถึงการได้รับบริการด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย

ชาวเขามีความคิดว่าถึงแม้จะแตกต่างกันในทางวัฒนธรรมแต่พวกเขาก็คือ“คนไทย”พวกเขามีความต้องการจะรักษาธรรมชาติและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน

Last Updated (Tuesday, 27 April 2010 10:28)

 
extra medrol 4mg dosepak lidocaine local dose kg james arjuna coumadin cranberry juice st louis paxil lawyers viagra headache nitrofurantoin macrocrystals msm and asthma proscar plus flomax amoxicillin strep throat urology treatment of ic prednisone tenormin contraindication alcohol cost of viagra dog aspirin dose antibiotic generic cephalexin lamictal and weight does effexor xr cause weight gain phentermine adipex diet columbus georgia do you lose weight on accutane aleve vs ibuprofen ampicillin and cloxacillin infusion bioequivalence study get prescription for vicodin hydrocodone indocin yellow stool tramadol dosages amazon thunder acai purim e-cards how fast does meridia work clomid challenge test alert fosamax liquid viagra lilly zyprexa non presciption viagra replacements propecia for less drug phentermine phentermine no prescribtion needed ultram no prescription super ginseng neurontin and alcohol recreational vicodin zofran otd phentermine price contents of valtrex ladies viagra seroquel for anxiety delsyum and benadryl advantages of prednisone over hydrocortisone singulair indications lower respiratory tract inflammation l-arginine hci biaxin dosage no prescription yasmin xanax images children taking seroquel topamax generic compare oxycodone to hydrocodone phenergan dm tadalafil generic mixing cocaine and xanax prevacid special $25.00 rebate offer yello phentermine fast phentermine 30mg how does it work prilosec dosage generic for actos north american ginseng augmentin antibiotic plavix depression amoxicillin dose propecia nizoral xanax g 3719 protonix patent litigation cialis prescription goji acai hoodia success pics m363 hydrocodone im lorazepam with diphenhydramine cheap valium si seroquel and restless leg syndrome sprinkles prevacid seroquel ingredients did remeron help anyones anxiety cheap viagra online at where can i purchase phentermine serevent mmad vigrx plus testimonials tramadol great buy side affect of prednisone accutane birth defects lexapro cause weight gain omeprazole magnesium how to make lidocaine cream hydrocodone online cod utah zyprexa lawyers crestor medicine ginseng product singulair price viagra pay pal viagra pill effexor abuse protonix medicine does soy affect taking synthroid ginseng benefit lorazepam no prescription international valium effects on fetus wellbutrin xl dosage i need to buy vicodin online cost of prozac order soma buy meridia without prescription nexium coupon fosamax problems dosage for l-tryptophan paxil lawyers southern california hoodia risks after tamoxifen prometrium pregnancy neem shampoo lamictal gaba flomax for females valtrex no prescription no script xanax fluoxetine alcohol phentermine over night without prescription manos valium books on valium will 2 hydrocodone get you high bactrim lawsuit xenical before and after pictures feelings on ambien zoloft and oxycodone okay ways to smoke hydrocodone cymbalta and headaches best way to stop hydrocodone azithromycin and nexium how does valium work