Get Adobe Flash player
Home เที่ยวแบบไหนดี

เที่ยวแบบไหนดี

เที่ยวแบบไหนดี

1. ทัวร์ “ภูเขากับชีวิต” ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเขาหลายชนเผ่า ได้เรียนรู้การดำรงชีพในป่าและการใช้ชีวิตในหมู่บ้านซึ่งยังคงวิถีการพึ่งพาตนเอง ระหว่างที่พักกับชาวบ้าน ท่านมีโอกาสมากมายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงวิถีชีวิตของชาวเขา ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันกับครอบครัวที่ท่านพัก ท่องผืนป่ากับชาวบ้านซึ่งชำนาญเส้นทางการเดินป่า ระหว่างทางท่านจะได้เก็บอาหารป่าเช่น ผักชนิดต่างๆ เห็ดป่า จับปลาในแม่น้ำด้วยตัวท่านเอง เรียนรู้การทำอาหารด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำจากไม้ไผ่ ดาวร่วมพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านพักอยู่ในหมู่บ้าน ในทางกลับกันชาวบ้านก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของท่านด้วยเช่นกัน ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละชนเผ่าจากผู้นำทางวิญญาณและผู้นำอาวุโสของหมู่บ้าน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมสำคัญๆ ซึ่งมีตลอดทั้งปี ท่านจะได้เดินรอบ ๆ บริเวณหมู่บ้านและป่าชุมชนกับหมอยาสมุนไพร เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ใช้ทำยาสำคัญ ๆ วิธีการเก็บ การทำและใช้รักษา ลองดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อช่วยเพิ่มพลัง ในช่วงเย็น นั่งพูดคุยกับชาวบ้านแบบสบาย ๆ เรียนรู้และเข้าใจผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อวิถีชีวิตชาวเขาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ร่วมฟังนิทานพื้นบ้าน ดนตรีและเต้นรำกับชาวบ้านในยามค่ำคืนหรือ ค้างแรมในป่าใกล้น้ำตกใต้แสงดาว

2. ทัวร์ “ร่วมแรง ร่วมใจ” เหมาะสำหรับกลุ่มนักศึกษาหรือคนวัยทำงานที่อยากจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและช่วยเหลือชาวบ้านในโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น ห้องสมุดสำหรับเด็กเล็กและเยาวชน ช่วยทำแนวกันไฟในฤดูร้อนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นระบบน้ำดื่ม ห้องสุขา หรือโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเขา 

3. ทัวร์ “งานมือ” ผู้ชายและผู้หญิงในหมู่บ้านจะสอนท่านทำงานฝีมือแบบดั้งเดิม เช่น การทอผ้า ปักผ้า การถักร้อย การแกะสลักช่างผู้ชำนาญในหมู่บ้านจะสาธิตเทคนิควิธีการและทักษะพื้นฐานในการทำสิ่งของให้กับผู้เข้าร่วม อันได้แก่ การสานตะกร้า การตีเหล็กและการทำอุปกรณ์ เครื่องมือแบบดั้งเดิมต่างๆ ท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกทักษะใหม่ๆและนำสิ่งที่ท่านผลิตด้วยมือของท่านเองโดยความช่วยเหลือของกัลยาณมิตรในหมู่บ้านกลับบ้านไปด้วย

4. ค่ายเด็กและเยาวชน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการจัดค่ายให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาจิดสำนึกรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โปรแกรมนี้สามารถนอนพักที่ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและวัฒนธรรมสำหรับชนเผ่า ซึ่งสามารถเลือกกางเต้นท์หรือนอนในบ้านพัก หรือพักกับครอบครัวในหมู่บ้านก็ได้ เยาวชนมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนชาวเขาอย่างสนุกสนานด้วย

5. โครงการอาสาสมัคร ท่านสามารถเป็นอาสาสมัครให้กับชุมชนเพื่อแบ่งปันทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน กลุ่มคนเฒ่า เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องความกล้าแสดงออกหรือความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เทคนิคทางการเกษตรต่างๆ การออกแบบงานหัตถกรรม/ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร และอื่นๆ เราสามารถช่วยท่านประสานงานเรื่อง ความต้องการของชุมชน รูปแบบกิจกรรมและการจัดการต่างๆ

เราสามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้มาเที่ยว โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 15 วัน ท่านสามารถเลือกพักทั้งแบบ โฮมสเตย์หรือพักที่บ้านใกล้ฟ้า

Last Updated (Wednesday, 21 April 2010 09:48)

 
extra medrol 4mg dosepak lidocaine local dose kg james arjuna coumadin cranberry juice st louis paxil lawyers viagra headache nitrofurantoin macrocrystals msm and asthma proscar plus flomax amoxicillin strep throat urology treatment of ic prednisone tenormin contraindication alcohol cost of viagra dog aspirin dose antibiotic generic cephalexin lamictal and weight does effexor xr cause weight gain phentermine adipex diet columbus georgia do you lose weight on accutane aleve vs ibuprofen ampicillin and cloxacillin infusion bioequivalence study get prescription for vicodin hydrocodone indocin yellow stool tramadol dosages amazon thunder acai purim e-cards how fast does meridia work clomid challenge test alert fosamax liquid viagra lilly zyprexa non presciption viagra replacements propecia for less drug phentermine phentermine no prescribtion needed ultram no prescription super ginseng neurontin and alcohol recreational vicodin zofran otd phentermine price contents of valtrex ladies viagra seroquel for anxiety delsyum and benadryl advantages of prednisone over hydrocortisone singulair indications lower respiratory tract inflammation l-arginine hci biaxin dosage no prescription yasmin xanax images children taking seroquel topamax generic compare oxycodone to hydrocodone phenergan dm tadalafil generic mixing cocaine and xanax prevacid special $25.00 rebate offer yello phentermine fast phentermine 30mg how does it work prilosec dosage generic for actos north american ginseng augmentin antibiotic plavix depression amoxicillin dose propecia nizoral xanax g 3719 protonix patent litigation cialis prescription goji acai hoodia success pics m363 hydrocodone im lorazepam with diphenhydramine cheap valium si seroquel and restless leg syndrome sprinkles prevacid seroquel ingredients did remeron help anyones anxiety cheap viagra online at where can i purchase phentermine serevent mmad vigrx plus testimonials tramadol great buy side affect of prednisone accutane birth defects lexapro cause weight gain omeprazole magnesium how to make lidocaine cream hydrocodone online cod utah zyprexa lawyers crestor medicine ginseng product singulair price viagra pay pal viagra pill effexor abuse protonix medicine does soy affect taking synthroid ginseng benefit lorazepam no prescription international valium effects on fetus wellbutrin xl dosage i need to buy vicodin online cost of prozac order soma buy meridia without prescription nexium coupon fosamax problems dosage for l-tryptophan paxil lawyers southern california hoodia risks after tamoxifen prometrium pregnancy neem shampoo lamictal gaba flomax for females valtrex no prescription no script xanax fluoxetine alcohol phentermine over night without prescription manos valium books on valium will 2 hydrocodone get you high bactrim lawsuit xenical before and after pictures feelings on ambien zoloft and oxycodone okay ways to smoke hydrocodone cymbalta and headaches best way to stop hydrocodone azithromycin and nexium how does valium work