Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับชาวเขา ลีซู

ลีซู

เผ่าลีซู
ลีซูเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย แม้ว่าพวกเขาจะเรียกตัวเองว่า "ลีซู" ซึ่งหมายถึงผู้รักสันติและอิสรภาพ แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเรียกพวกเขาว่า "ลีซอ" คนลีซูเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษา ธิเบต-พม่า มีการอพยพจากประเทศธิเบต ผ่านประเทศจีนตอนใต้ ประเทศพม่าและเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทย เพื่อหลบหนีภัยจการสู้รบและสงคราม

เนื่องจากเป็นการอพยพเพื่อเข้ามาค้นหาอิสรภาพ ชาวลีซูจึงได้มีการติดต่อกับชาวเขาเผ่าอื่นๆ เหตุนี้จึงทำให้พวก
เขาสามารถพูดได้หลายภาษา เช่น ภาษาจีน ลาว อาข่าและล้าฝู่ คนลีซูไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองแต่สื่อภาษาผ่านทางความทรงจำจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อกันมาอย่างไรก็อักษรโรมันที่ชาวลีซูใช้เป็นภาษาเขียนนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มหมอสอนศาสนาเพื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์

หมู่บ้านลีซูประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวนตั้งแต่ 30-100 หลังคาเรือน แต่ละหมู่บ้านมีผู้นำดั้งเดิม ผู้นำทางจิตวิญญาณ (หมอมือผ่า) หมอผี (หนี่ผ่า) และผู้อาวุโส ซึ่งคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนสำคัญในการดูแลจัดการ แก้ไขปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ของหมู่บ้าน คนลีซูสร้างบ้านเรือนด้วยวิธีง่ายๆพวกเขาปลูกบ้านบนพื้นดินซึ่งต่างจากบ้านชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่ปลูกบ้านอยู่บนเสาค้ำ หลังคาทำจากหญ้าคาและโครงฝาบ้านทำจากไม้ไผ่ บ้านบางหลังสร้างด้วยดินเหนียว แต่ปัจจุบันเริ่มหาดูได้ยาก ภายในบ้านจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือห้องสำหรับพ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชายและห้องรับแขก ที่กลางฝาผนังบ้านด้านในจะมีแท่นบูชาบรรพบุรุษ(หรือที่เรียกว่า ต๋าเบียะ) ซึ่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปแตะต้องนอกจากในช่วงที่มีพิธีกรรม สมัยก่อนชาวบ้านจะประกอบอาหารบริเวณเตาไฟซึ่งตั้งอยู่ในบ้านแต่ปัจจุบันนี้มักจะทำอาหารในห้องครัวซึ่งแยกออกมาอยู่ข้างนอกตัวบ้าน

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายจากกระแสสังคมโลก แต่ชาวลีซูก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ เพราะเชื่อว่า ที่ใดมีวัฒนธรรม ที่นั่นมีชีวิต ที่ใดปราศจากวัฒนธรรม ที่นั่นก็เปรียบเสมือนไร้ซึ่งชีวิต (หลี่เบียะโชเสีย)

Last Updated (Thursday, 16 September 2010 21:18)

 
extra medrol 4mg dosepak lidocaine local dose kg james arjuna coumadin cranberry juice st louis paxil lawyers viagra headache nitrofurantoin macrocrystals msm and asthma proscar plus flomax amoxicillin strep throat urology treatment of ic prednisone tenormin contraindication alcohol cost of viagra dog aspirin dose antibiotic generic cephalexin lamictal and weight does effexor xr cause weight gain phentermine adipex diet columbus georgia do you lose weight on accutane aleve vs ibuprofen ampicillin and cloxacillin infusion bioequivalence study get prescription for vicodin hydrocodone indocin yellow stool tramadol dosages amazon thunder acai purim e-cards how fast does meridia work clomid challenge test alert fosamax liquid viagra lilly zyprexa non presciption viagra replacements propecia for less drug phentermine phentermine no prescribtion needed ultram no prescription super ginseng neurontin and alcohol recreational vicodin zofran otd phentermine price contents of valtrex ladies viagra seroquel for anxiety delsyum and benadryl advantages of prednisone over hydrocortisone singulair indications lower respiratory tract inflammation l-arginine hci biaxin dosage no prescription yasmin xanax images children taking seroquel topamax generic compare oxycodone to hydrocodone phenergan dm tadalafil generic mixing cocaine and xanax prevacid special $25.00 rebate offer yello phentermine fast phentermine 30mg how does it work prilosec dosage generic for actos north american ginseng augmentin antibiotic plavix depression amoxicillin dose propecia nizoral xanax g 3719 protonix patent litigation cialis prescription goji acai hoodia success pics m363 hydrocodone im lorazepam with diphenhydramine cheap valium si seroquel and restless leg syndrome sprinkles prevacid seroquel ingredients did remeron help anyones anxiety cheap viagra online at where can i purchase phentermine serevent mmad vigrx plus testimonials tramadol great buy side affect of prednisone accutane birth defects lexapro cause weight gain omeprazole magnesium how to make lidocaine cream hydrocodone online cod utah zyprexa lawyers crestor medicine ginseng product singulair price viagra pay pal viagra pill effexor abuse protonix medicine does soy affect taking synthroid ginseng benefit lorazepam no prescription international valium effects on fetus wellbutrin xl dosage i need to buy vicodin online cost of prozac order soma buy meridia without prescription nexium coupon fosamax problems dosage for l-tryptophan paxil lawyers southern california hoodia risks after tamoxifen prometrium pregnancy neem shampoo lamictal gaba flomax for females valtrex no prescription no script xanax fluoxetine alcohol phentermine over night without prescription manos valium books on valium will 2 hydrocodone get you high bactrim lawsuit xenical before and after pictures feelings on ambien zoloft and oxycodone okay ways to smoke hydrocodone cymbalta and headaches best way to stop hydrocodone azithromycin and nexium how does valium work